Oдобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, кв.184

Със Заповед № 1170 от 16.08.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 883/01.07.2019г., е одобрен

Share
Read more