Актуални

12.09.2019 16:53:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията  на 
община Своге по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Основен ремонт улица от ОТ18 до ОТ22 в с.Луково
Обособена позиция 2: Реконструкция път SFO 3611/II-16, Своге-Томпсън/Лесков дол -мах. „Кокелини бабки“ от км. 4+000 до 4+300
Обособена позиция 3: Бетониране ул.Турист от ОТ607 до ОТ611, гр. Своге

23.08.2019 14:42:57
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура

22.08.2019 15:25:09
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции

09.08.2019 15:15:25
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства, Ученическо столово хранене, ДПЛПР Гара Лакатник, ЦНСТПЛПР с.Дружево по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства
Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛПР Гара Лакатник и ЦНСТПЛПР с.Дружевo

25.07.2019 17:32:18
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2019/2020г. по три обособени позиции
 

09.07.2019 17:46:54
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Строително монтажни работи на училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции

27.06.2019 18:34:10
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изграждане детска площадка център, с.Церово
Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка център с.Томпсън

24.06.2019 17:57:21
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

24.06.2019 17:16:34
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге

23.05.2019 16:05:16
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

13.05.2019 17:44:20
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на автомобили за нуждите на Община Своге по две обособени позиции:
Обособена позиция №1-доставка на нов лек автомобил
Обособена позиция №2-доставка на употребяван товарен автомобил

13.05.2019 17:32:35
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства и Ученическо столово хранене по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини и Ученическо столово хранене
Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Дейности, финансирани с европейски средства

25.04.2019 15:52:27
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, ГР.СВОГЕ“

22.04.2019 18:01:12
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Проектиране и изграждане пешеходна пасарелка на дере „Неврелов дол“ в УПИ – „За озеленяване“, кв.Дренов, гр.Своге

12.04.2019 16:55:41
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

08.03.2019 14:16:13
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Община Своге за обекти, присъединени на ниско напрежение

 

Share