Контакти

Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7, п.код: 2260


Телефонна централа:
тел.: 0726/85
тел.: 0726 / 22 108
тел.: 0887 80 46 84
Телефони – канцелария на кмета:
тел. 0726/ 220-59;
факс: 0726/225-39

Контакти на кметове на кметства и кметски наместничества:
Телефони на общинската администрация
Кметове на кметства
Кметски наместничества


КОНТАКТНА ФОРМА:


Банкова сметка на Община Своге:  BG 75 SOMB 91308490023044 BIC код: SOMBBGSF

Вид плащане:
44 14 00  – Окончателен годишен /Патентен/ данък
44 21 00 –  Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 –  Данък върху превозните средства
44 24 00 –  Такса за битови отпадъци
44 25 00 –  Данък при придобиване на имущества
44 28 00 –  Туристически данък
44 80 07 – Такса за административни услуги

–––––––––––––––––––––––––––––

Share