Достъп до обществена информация

Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация

Тази процедура се инициира въз основа на писмено заявление /Приложение № 1/ подадено на адрес: Община Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, Деловодство, тел. 0726/23189 в рамките на работното време от 09:00 до 17:30 ч. или устно запитване (чл. 24, ал. 1 ЗДОИ). Минимално необходимото съдържание на заявлението за достъп е определено в чл. 25, ал. 1 ЗДОИ и включва следните задължителни реквизити:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на електронна поща: kmet@svoge.bg по чл. 15, ал. 1, т. 4 ЗДОИ или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (чл. 24, ал. 2 ЗДОИ). 

Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация

Съгласно чл. 20 ЗДОИ, достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят обаче дължи заплащане на разходите, свързани с нейното предоставяне. Тези разноски се определят с нормативи, приети от министъра на финансите и не могат да надвишават като размер материалните разходи по предоставянето.

Със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите са определени следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, без включен ДДС:

 1. дискета – един брой – 0,50 лв.;
 2. CD – един брой – 0,50 лв.;
 3. DVD – 1 брой – 0, 60 лв.;
 4. разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;
 5. ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;
 6. факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;
 7. видеокасета – един брой – 3, 25 лв.;
 8. аудиокасета – един брой – 1,15;
 9. писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.

Заявление за достъп до обществена информация – изтегли

Заповед, утвърждаваща списъка на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Своге, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Своге, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторното използване на информация от обществения сектор, съгласно ЗДОИ в Община Своге

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2018 – изтегли

Годишен отчет за Достъп до обществена информация 2017 – изтегли

 

Share