Правилници

Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Своге

Антикорупционна програма

Правила, регламентиращи ползването на мери и пасища в съответствие със Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Правилник за дейността на Комисия, съгласно ЗПРКИ

Правилник за устройството и дейността на обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Своге

Харта на клиента

Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в Общинска администрация Своге

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет

Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма

Устройствен правилник на общинската администрация – актуализация

Устройствен правилник на общинска администрация Своге

Share