Наредби

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Наредба за символите, почетните знаци и звания


Наредба за организация и контрол на паркирането


Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане


Наредба за обществения ред


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Своге 2018-2020 г.


Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите


Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Своге


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге


Програма за опазване на околната среда на община Своге за периода 2016-2020г.


Програма за управление на отпадъците на община Своге с период на действие  2016-2020г.


Наредба  за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Своге и издаване на сертификати клас В  


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинаска администрация Своге


Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ


Програма за развитие на читалищната дейност в община Своге през 2015 г.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2012 г.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2014 г.


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2015 г.


Общински план за младежта 2014 г.


Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге


Наредба за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге


Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Своге


Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге


Наредба за рекламната дейност на територията на община Своге


Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация Своге


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.195,ал.5 от ЗУТ


Наредба за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества


Наредба за условията и организацията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Своге


Наредба за търговска дейност и услуги на територията на община Своге


Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности в община Своге


Общинска програма за овладяване безстопанствените кучета


Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Наредба за предоставяне на общински концесии


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг


Наредба за общински фонд Българска гора


Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Своге


Принтирай страницата Принтирай страницата

Share