Администрация

Декларации за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации за имуществени интереси по чл. 35, ал. 1 т. 2 от Закона за Противодействие на Корупцията и за Отнемане на Незаконно Придобитото Имущество

Код на Своге – 0726; Централа на Община Своге – 85; За връзка с централа – пример: 0726 / 85; Други телефони за централата – 0726 / 22 108 и 0887 80 46 84. За връзка с директни телефони – пример: 0726 / 221 46
ДЛЪЖНОСТИ ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КАНЦЕЛАРИЯТА НА КМЕТА
 Директен телефон: Вътр. тел.: Длъжност: Име:
 220-59 20 Специалист  „Канцелария на кмета Златка Георгиева Величкова
220-46 24 Гл. спец. „Общински съвет“ Златка Георгиева Величкова
РЪКОВОДСТВО
 Директен телефон: Вътр. тел.: Длъжност: Име:
  19 Кмет на Община Своге Емил Кирилов Иванов
220-98 23 Заместник-кмет Нина Стоянова Копринджийска
981-87 30 Заместник-кмет инж. Валентин Асенов Михайлов
981-86 22 Заместник-кмет Илия Богданов
222-27 28 Секретар на Община Своге Даниела Иванова Дакова
 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
231-89 21 Директор на дирекция Мария Иванова Владимирова
  25 Старши юрисконсулт Десислава Благоева Димитрова
  39 Гл.специалист “Деловодство” Румяна Александрова Тодорова
  39 Спец. “Общо деловодство” Паулина Захариева Георгиева
  39 Спец.“Деловодство” Снежана Илиева Траянова
  34 юрисконсулт “Чов. ресурси” Радостина Павлова Болгурева
   34 Мл. експерт “Чов. ресурси”  Мадлена Николаева Цветкова
  67 Спец.  “Архив” Мариана Петрова Алексова
    Главен специалист Венцислав Младенов Атанасов
  37 Мл. експерт „УС” Симона Владимирова Симеоновa
       
ДИРЕКЦИЯ  “ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
231-71 26 Директор на дирекция Анелия Стоянова Величкова
       
тел/факс: 248-70 49 Гл. спец. „Касиер“ Даниела Димчева Иванова
  32 Ст. експерт „Бюджет“ Елена Владимирова Митрова
  32 Гл. спец. „Бюджет“ Людмила Колева Величкова
  32 Гл. спец. „Бюджет“ Татяна Иванова Божкова
  32 Мл. експерт „Бюджет“ Елеонора Соколова Благоева-Митрова
  33 Гл. специалист „Счетоводител“ Маруся Велинова Цветкова
  33 Гл. спец. „Счетоводител“ Владислава Георгиева Илиева
  33 Гл. специалист „Счетоводител“ Анита Красимирова Стоянова
  51 Изпълнител -домакин Димитрина Гълъбова Борисова
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА”
  44 Директор на дирекция инж. Христина  Тодорова Първановска
225-20 29 Главен архитект Любомир Йорданов Миленков
952-31 42 Гл.спец. “УРТ” инж. Светлана Людмилова Христова-Корназова
952-31 42 Гл.спец. “УРТ” Трендафилка  Благоева Боянова
952-31 41 Гл.спец. “УРТ” Ваня Цветкова Божилова-Георгиева
952-31 41 Гл.спец. “УРТ” Галина Михайлова Тодорова
952-31 45 Гл.спец. “УРТ” Георги Адамов Георгиев
952-31  42  Гл.спец. “УРТ” инж. Лена Иванова Илиева
  27 Мл. експерт ”Екология” Нина Иванова Петрова
ДИРЕКЦИЯ  “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
230-83 тел/факс 43 Директор на дирекция Цветослава Георгиева Петкова
230-83 тел/факс 43 Спец. „ЕПП“ Михаил Митков Илиев
221-24 25 Гл. експерт”ОП” Десислава Радкова Вутова
221-24 25 Мл. експерт ”ОП” Ралица Асенова Кръстанова
  54 Изпълнител-шофьор Пламен Младенов Атанасов
  54 Изпълнител-шофьор Георги Никифоров Величков
ДИРЕКЦИЯ “ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ГРАО”
222-47 40 Директор на дирекция инж. Елза Асенова Георгиева
  36 Гл.спец. “Образование” Николина Любомирова Иванова
  67 Мл. експерт КППМН Симона Емилова Василева
  36 Гл. спец. “СД” Ася Начкова Маринкова
 222-47  40  Специалист „ГРАО“ Ренета Цветкова Заркова
  31; 40 Специалист Ивет Светлинова Гелева
ДИРЕКЦИЯ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
  56 Директор на дирекция Величка Светославова Георгиева
 222-90  66 Гл.инспектор Юлия Алексиева Ганчева
   66 Гл. специалист Таня Любенова Димитрова
   66 Гл. специалист Надя Иванова Тотева
    Касиер Ореола Миланова Ангелова
    Касиер Антоанета Петрова Михайлова
    Ст.инспектор Тянка Иванова Александрова
   66 Инспектор Лилия Петрова Петрова
       
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО /УЧЕНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ/
  54 Шофьор на ученически автобус Ангел Руменов Ангелов
       
  54 Шофьор на ученически автобус Бойко Лазаров Славков
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТ “БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО”
  44 Гл. специалист ”Благоустройство и строителство” Емил Илиев Кацаров
  44 Гл. специалист ”Благоустройство и строителство” Цецка Тошева Терзийска
ДЕЙНОСТ “НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО”
  42 Гл. специалист ”Незаконно строителство” Миладин Свиленов Савов
 ДЕЙНОСТ  ЗВЕНО ”ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО ”
  81 Специалист Ангел Венциславов Ангелов
  53 Ст. спец. „ГСС“ Димитър Богомилов Петков
  67 Гл. специалист Бойка Владимирова Спасова
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
221-03 47 Гл. специалист  „Управление при кризи“  
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ / ОБЩ ТЕЛЕФОН 0887104066/
221-08 50 Оперативен дежурен Ангел Димитров Ангелов
221-08 50 Оперативен дежурен  
221-08 50 Оперативен дежурен Росен Цветков Салтиров
221-08 50 Оперативен дежурен Цветан Димитров Ангелов
221-08 50 Оперативен дежурен Мирослав Кремчов Иванов
НЕСПИСЪЧЕН СЪСТАВ
  47 Тех. сътрудник Юлияна Александрова Христова
  52 Тех. сътрудник -временна заетост Николай Величков Иванов
    Тех.сътрудник-шофьор Цецко Петров Петров
  38 Тех. сътрудник Калин Савов Димитров
    Специалист Димитър Любенов Димитров

 

Share