Стартираха ремонтните дейности по проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в Община Своге“ в Искрец и Своге

EU-logoПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Държавен фонд „Земеделие“

На 26.08.2019г. в конферентната зала на Община Своге бе подписан Протокол 2 за откриване на строителна площадка в село Искрец и град Своге за рехабилитация на улици в населените места. Ремонтните дейности са част от проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в Община Своге“, одобрен за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“. Финансовите средства се отпускат от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г., Договор № 23/07/2/0/00836 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Документите бяха подписани от страна на общинското ръководство от инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет по строителството, представители на фирмата-изпълнител, на строителния надзор, експерт „Инвеститорски контрол“. Бяха официално връчени и заповедните книги на фирмата- изпълнител на строително- монтажните работи.

Първа копка бе направена на улица „Чуй Петел“ в село Искрец. В присъствието на кмета на селото г-н Радослав Янчев, жители и гости, инж. Михайлов разби бутилка шампанско за късмет и пожела успех на фирмата- изпълнител. Заместник- кметът обърна внимание, че асфалтирането на улиците „Чуй петел“ и „Петрохан“ е от изключително значение за жителите и е дългоочакван момент от всички. Ремонтните дейности вече започнаха като са наредени вече първите бордюри. Предвижда се подравняване и уплътняване на земната основа, насипване и полагане на асфалт.

В града ще бъдат асфалтирани улиците „Шипка“, „Добри Чинтулов“, „Софроний Врачански“, „Отец Паисий“ и „Иван Рилски“.

Share