инж. Валентин Михайлов – замeстник-кмет: Общината помага на ВиК да излезем от водната криза

v11През тази година Община Своге направи много за подобряване на водоснабдяването в града и селата. Завърши строителството и се направиха успешни проби на новия резервоар в града. В много от селата: Томпсън, Заселе, Церово, Габровница, Реброво и други по инициатива и с помощта на Общината се направиха ремонти на каптажи и резервоари, които с години не бяха почиствани и поддържани,  подмениха се   тръбите, с което се осигури  по-голям дебит и по-добро качество на водата. Реши се многогодишният воден проблем в с. Габровница, като бе постигнато споразумение и бе изградена нова връзка за водоподаване от ВиК Враца.

Високите температури и продължителното засушаване през юли и август обаче доведоха до намаляване на дебита на водите от водоизточници, захранващи  много от селищата в община Своге. Честите аварии,  поради морално остарялата водопреносна мрежа на ВиК допълнително  утежни нормалното водоподаване. Най-тежко е положението в селата Томпсън, Реброво, Владо Тричков, Церово кв. Долни Желен.

Това наложи Община Своге да подпомогне ВиК дружеството, което е воден оператор в района,  първо

– ДА ОТСТРАНИ ВСИЧКИ АВАРИИ, за да се намалят загубите на вода до минимум. За това работим съвместно с ВиК и Общината купува маркучи и ВиК части.

– Второто е СПЕШНА ПРОВЕРКА НА ВОДОХВАЩАНИЯТА И РЕЗЕРВОАРИТЕ, за да видим действителното положение.

– Трето – ПРЕДПРИЕМАТ СЕ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ВОДА. Започнахме по график да караме цистерни с вода на най-засегнатите места, като в това начинание се включи и ВиК – София с тяхна цистерна.

Под мое лично наблюдение бе създаден щаб по кризата с водата, в чиито състав влизат служители на  общината,  на ВиК и всички кметове и кметски наместници на селата. Той има за цел да изясни причините за влошеното водоподаване, да предвиди срокове за отстраняване на авариите, да определи места и график за временни пунктове за осигуряване на вода за битови нужди и да ограничи използването  на питейна вода за стопански нужди и напояване. Направена е работна среща   и се предприемат допълнителни спешни мерки за решаване на проблема.

Във връзка с възникнали проблеми, гражданите денонощно може да се обаждат на следните телефони: 0726 85 и 0887 104 066. 

 

инж. Валентин Михайлов

За кмет на Община Своге

Съгласно Заповед № 1224/26.08.2019 г.

Share