Одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге

Със Заповед № 1212 от 23.08.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 883/01.07.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – Проект за изменение на Плана за регулация (ПР),  което се състои:  закриване на улица с о.т. 980а-981а-983, изменение на  уличнорегулационната линия на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-За жилищно строителство, магазин  и гаражи в квартал 153, създаване на нова улица с о.т. 981б-984а-984 и изменение на уличнорегулационната линия на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-За жилищно строителство и гаражи в квартал 100, съгласно графичната част от проекта–ПР.

 

Свали прикачените файлове:

Share