Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх. № 94-В-304 /94-В-145

27.08.2019г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),  във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ, при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на съсобственика: Исидор Асенов Станков на УПИ V-485 в кв. 42 по ПУП на град Своге, община Своге, Софийска област, внесеният, със заявление вх.№ 94-В-304 от 09.07.2019г. от Валери Вълчков Пенчев, за разглеждане и процедиране проект за изменение на действащия Подробен  устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, кв.42 (разрешен със Заповед № 871/28.06.2019г. на Кмета на Община Своге)– проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна на вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI486 и V485 и между УПИ VI486 и II-За озеленени площи и съоръжения за превантивна защита, като същите се поставят по имотните граници  на имот пл. № 486.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП могат да се правят в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение до общинската администрация.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

  

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ/п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 1224/26.08.2019г.)

Share