Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

 

Изх.№ 39-00-8

23.08.2019 год. 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед № 1213/23.08.2019г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересованото лице и за негова сметка, Проект за изменение на ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) – одобрен КЗРП от 1967г. на с. Гара Лакатник, Община Своге,  за: премахване на улица с ОТ 138а-140а, изменение на улица с ОТ 131-138-138а и на улица с ОТ 138-140, като уличнорегулационните линии минат по имотните граници на имоти пл. №№ 210,211 и 212, изключване на имот без пл.№ с пл.360 кв.м от имот държавна собственост-при корекция от река Искър от УПИ и включването му в терен за озеленяване, и  промяна предназначението на УПИ II-ТПК „Задружен труд“, кв.4, в УПИ II210,211, 212 „За търговска, складова и производствена дейност“, и установяване на устройствена зона предимно производствена  (Пп), със съответните застроителни показатели за свободно застрояване: Пзастр.≤80%, Кинт≤2,5, Позел.≥20%.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

С уважение:

 

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ: …………………

за  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

            (зап.№ 883/01.07.2019г.)                             

Share