Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94-З-43

 20.08.2019год.

 ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №1172/16.08.2019г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересованите лица- собствениците на УПИ IX1872, кв.166, град Своге и за тяхна сметка, Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)  на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.166 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за разделяне на урегулиран поземлен имот (УПИ) IX1872 на два нови УПИ IX1872 и XVI1872.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

  

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ/п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 883/01.07.2019г.)

 

Share