Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

 

Изх.№ 94-К-126

   16.08.2019год.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

 Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №1173/16.08.2019г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересованите лица- собствениците на УПИ X238, IX238,  XVI238 в кв.43, град Своге и за тяхна сметка, Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)  на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.43 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за прокарване на нова задънена улица с о.т. 387а–387б, с ширина 4,00м  през урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-238, IX-238 и XVI-238, осигуряваща достъп до УПИ XII237 и изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ X238, IX238 и XVI238.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

  

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ/п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 883/01.07.2019г.)

Share