Обявление

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ НА

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ЗА

ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за отмяна на Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 28 и при спазване изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, и чл. 75, чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс

 Р Е Ш И: 

  1. I. Общински съвет Своге приема Наредба за отмяна на Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на община Своге (приета с Решение № 176 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 31.10.2014 г.) със следното съдържание:

„§1. Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на община Своге (приета с Решение № 176 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 31.10.2014 г.) се отменя.”

ІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС Своге да изпрати заверен препис от решението на Общински съвет за обнародване на Наредба за отмяна на Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на община Своге във вестник „Своге 7” след влизане на решението в сила.

 

ВНОСИТЕЛ: /п/

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 777/14.06.2019 г.

съгласувал:

Мария Владимирова – директор на дирекция ПАО                                                                        

 

М О Т И В И     

 КЪМ

ПРОЕКТ НА

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ЗА

ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА)  

І. Причини, налагащи отмяната на подзаконовия нормативен акт:

С приемане на Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на община Своге Общински съвет Своге е уредил обществени отношения, които са регулирани на ниво законова регламентация. Общинският съвет е действал при липса на законова делегация за приемане на наредбата. Законът за вероизповеданията не предвиждал възможност за делегиране на правомощия за регулиране на подзаконово ниво на обществените отношения, свързани с упражняването на правото на вероизповедание. Такава възможност липсвала и в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от избягване на противоречие с действащите нормативни актове от по-висок ранг, както и нормативни актове, уреждащи отношенията от местно значение, се налага отмяна на Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на община Своге.

ІІ. Цели, които се поставят:

  • Отмяна на нормативен акт от местно значение, който е в противоречие с действащото национално законодателство;
  • Актуализиране на нормативната база на Община Своге;

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането

  • Не са необходими финансови или средства. Отмяната няма пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

  • Привеждане в съответствие на нормативни актове с действащия Закон за вероизповеданията.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
  • Отмяната не противоречи на правото на европейския съюз.

 

Принтирай страницата Принтирай страницата

 

 

Share