Обявление – 26.01.2012

ОБЯВЛЕНИЕ

 О Б Щ И Н А С В О Г Е

О Б Л А С Т С О Ф И Я

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20-59

 

 Изх № 94-П-162

24.01.2012г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 127 от 24.01.2012г. на Кмета на Община Своге е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и издадено разрешение по чл.135, ал.3 от ЗУТ за допускане, за възлагане от заинтересованият собственик изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение на Планът за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) № ХІ-1096 от кв. 67, гр. Своге, област Софийска, съдържащо се в разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) с нови №№ ХІ-1096 с площ от 400 кв.м. с определен начин за основно свободно застрояване с малка височина (до 10м.) и № ХХІІ-1096 с площ от 310 кв.м., с определен начин за основно свързано застрояване на вътрешната дворищнорегулационна линия с УПИ № ХХ-1097 и покриващо изцяло калканната стена на съществуващата жилищна сграда (в хоризонтално и вертикално отношение).

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Съгласувал:

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА,

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

ББ/

Share