Обявление – 26.01.2012

ОБЯВЛЕНИЕ

 ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25–38; 20–59

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 Изх №94-Л-48

Дата 02.11.2011г.

 На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 1388/02.11.2011год. на Кмета на Община Своге е допуснато изработването на Проект за ЧИ на ПУП-ПЗР /План за застрояване и регулация/ на мах. „Долни Желен”, с. ЦЕРОВО и е разрешено възлагане изработването му, като изменението се състои в изменение границите на УПИ IV 64, V 61 и XVII 64 в кв. 3, като УПИ XVII 64 се унищожава и частите му, съгласно подписани Предварителни договори, се присъединяват съответно към УПИ V 61 – 265,00 кв.м и към УПИ IV 64 – 390,00 кв.м, и за двата нови УПИ се установява устройствена зона за ниско жилищно застрояване (Жм), с определени основни застроителни показатели

 Справки и допълнителна информация може да се получат в отдел “Териториално и селищно устройство” към Община – гр. Своге.

 Инж. РУМЕН БЕЛЧЕВ:

Вр. И Д КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Съгласувал:

Мария Владимирова

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

СК/

Share