Обява – 23.02.2012

ОБЯВА

 З А П О В Е Д

 № 62 / 12.01.2012

 На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда/ КТ/, във връзка с чл. 37, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народната просвета/ ЗНП/

 О Б Я В Я В А М:

І. Конкурс за заемане на длъжността ”директор” на ЦДГ” Слънце” – с. Искрец, община Своге

ІІ. Кратко описание на длъжността:

Директорът на детската градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието и възпитанието на децата и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на длъжността” директор” на общинска детска градина.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП – да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.

3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание” уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

4.Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “ магистър” по специалност “предучилищна педагогика” или “предучилищна и начална педагогика”.

5.Да имат не по-малко от 3/ три/ години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

6. Да притежават компютърна грамотност.

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

Допускане по документи

Писмен изпит-тест

Интервю

2.До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

4.Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

5.Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/ или казуси, свързани с прилагане на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността” директор” на общинска детска градина.

6.Конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

7.Решаването на теста е анонимно.

8.Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането му.

9.Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред

10.Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

11.Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

11.1.Компетентност, свързана с познаване на нормативните актове/ разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността” директор” на общинска детска градина/.

11.2.Управленска компетентност/ способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване/.

11.3.Организационна компетентност/ способност за планиране и организиране на дейнстта и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи.

11.4.Комуникационна компетентност/ умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ;умения за мотивиране и убеждаване/.

V. Необходими документи

1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Своге с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.

1. Документ за самоличност/ копие/.

2. Професионална автобиография.

3.Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация” учител” / копия/.

4.Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/ или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/ копия/.

5.Карта за предварителен медицински преглед/ когато са изтекли повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовото/ служебно правоотношение на кандидата/.

6.Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

7.Свидетелство за съдимост в срок на валидност/ копие/.

8.Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива/ копия/.

9.Документи за компютърна грамотност.

10.При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/ или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

VІ. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в деловодството на община Своге – ул.” Ал. Стамболийски” 7 – І етаж, в 30-дневен срок, считано от публикуването на обявата за конкурса.

 / П /

Инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Съгласувал:/ П /

Десислава Димитрова

За гл. юрисконсулт

 НС/

Share