Съобщение – 17.01.2012

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА СВОГЕ – гр. СВОГЕ, обл. СОФИЯ

 С П И С Ъ К

 На кандидатите, недопуснати до конкурса за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА в отдел “РЪКОВОДСТВО”

 На основание чл.20,ал.2 от НПКДС комисията, назначена за провеждане на конкурсната процедура със Заповед № 48/10.01.2012 г. на Кмета на Община Своге, реши, кандидатите:

 1. МАРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

2. ТЯНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

3. ЦАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТУРКОВА

 не следва да бъдат допуснати до участие в конкурса за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА, поради следните съображения – непълен набор от документи изисквани в обявата, а именно

– липсват официални документи по т.4 от Обявата доказващи професионалния опит, описан в автобиографията;

4. МАРИЯ ХРИСТОВА ТЕЛБИЗОВА

– не отговаря на посочената в обявата образователна степен;

– липсват официални документи по т.4 от Обявата доказващи професионалния опит, описан в автобиографията

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на

конкурсната комисия:……………

/ Ренета Кръстанова /

Share