Одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге

Със Заповед № 1250 от 29.08.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 1224/16.08.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за регулация (ПР), което се състои в: изменение на вътрешно-квартална улица с о.т. 1469-1470-1471, закриване на вътрешно-квартални улици с о.т. 1468-1469а-1469, о.т.1478-1476 и о.т. 1478-1474, създаване на нова улица с о.т.1478-1474, изменение на вътрешно-квартални улици с о.т.1467-1466-1465-1465а-1475 и о.т.1473-1472-1471 и изменение на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-За обществено жилищно строителство и гаражи в кв. 61, съгласно графичната част от проекта–ПР.

 

Свали прикачените файлове:

Share