Обява

logo-EU

ОБЩИНА СВОГЕ

Удължава срока за подбор на персонал за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ чрез провеждане на конкурс

Община Своге реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Своге”, в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0103-C01, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.   

І. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА: 

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначена 1 (една) Медицинска сестра на трудов договор с почасова заетост 4 часа на ден. 

         1.1. Основни функции:

–  Събира и предоставя здравна информация на потребителите;

– Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;

– Осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания;

-Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;

– Извършва манипулации, които могат да бъдат извършвани извън лечебно заведение измерване на витални показатели;

– Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата.

         1.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността :

– Да не са осъждани;

– Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

– Образователна степен – висше, професионален бакалавър, полувисше;

– Специалност – „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Здравни грижи”, „Фелдшер”;

– Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването;

– Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

– Допълнителни квалификации са предимство.

 • специфични изисквания:

–  Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

–  Умения за работа в екип.

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един) Психолог, на трудов договор, с почасова заетост 2 часа на ден.

2.1. Основни функции:

-Предоставяне на психологическа подкрепа, която ще създаде възможност за водене на самостоятелен и независим живот на потребителите, както и подобряване качеството на живот на тях и техните семейства;

-Подкрепа при идентифициране на проблеми при кризисни състояния, конфликти, демотивация, загуба и прочие;

-Водене и поддържане на необходимата документация, съпътстваща услугата.

2.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността :

– Да не са осъждани;

– Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

– Образователна степен – висше, професионален бакалавър;

– Специалност – „Психология”, „Консултативна психология”, „Приложна психология” или еквивалентна.

–  Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

– Допълнителни квалификации са предимство. 

 • специфични изисквания:

–  Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

–  Умения за работа в екип.

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един) Рехабилитатор, на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден.

3.1. Основни функции:

– Извършва рехабилитация, кинезитерапия и физиотерапия, насочени към възстановяване и социална интеграция на потребителите;

–   Работи индивидуално с тях, като извършва процедури, масажи и различни видове манипулации, в зависимост от потребностите им;

–  Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;

– При желание от страна на потребителите проследява здравословното им състояние, съгласно компетентностите си;

           –  Води необходимата документация и отчетност.

3.2.  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността :

– Да не са осъждани;

– Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

– Образователна степен – висше/професионален бакалавър, полувисше, средно;

-Специалност–„Рехабилитация”, „Ерготерапия”, „Кинезитерапия”, „Физиотерапия” или еквивалентна.

–  Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

– Допълнителни квалификации са предимство. 

 • специфични изисквания:

–  Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

–  Умения за работа в екип.

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъдат назначени 24 (двадесет и четири) домашни помощника на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден. 

         4.1. Основни функции:

– Осъществяване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;

– Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;

– Съдействие при приготвяне на храна;

– Оказване на помощ при хранене;

– Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);

– Придружаване при разходка и посещение на кино, театър, изложба и др.

4.2.  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността:

– Да не са осъждани;

– Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

– Образователна степен – средно;

–  Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

– Допълнителни квалификации са предимство. 

 • специфични изисквания:

–  Комуникативност и умения за работа в екип.

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един) Шофьор на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден. 

5.1. Основни функции:

– Извършва транспортиране на медицинските сестри, психолога и рехабилитатора до и между домовете на потребителите по проекта;

– Изготвя и отчита изискуемата документация, свързана с пътуванията;

– Спазва правилата за движение по пътищата;

– Спазва работния график и разписанието за движение;

– Отговаря за състоянието и техническата изправност на автомобила.

5.2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността:

– Да не са осъждани;

 -Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

– Образователна степен – средно;

– Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

– Допълнителни квалификации са предимство.

 • специфични изисквания:

–  Умения за работа в екип.

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един) Координатор на услугите, на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден.

6.1. Основни функции:

– организиране на графика на домашните помощници,медицинската сестра, рехабилитатора, санитара и психолога;

– отговаряне на запитвания и искания за информация и документация с висока степен на услужливост, такт, дискретност и поверителност;

– изпълнение на всякакви други задачи, възложени от прекия началник;

– Води необходимата документация и отчетност.

6.2.  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността :

– Да не са осъждани;

– Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

– Образователна степен – висше/професионален бакалавър, средно;

– Специалност – не се изисква;

–  Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

– Допълнителни квалификации са предимство. 

 • специфични изисквания:

–  Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

–  Умения за работа в екип.

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един) Санитар на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден. 

         7.1. Основни функции:

– Осъществяване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;

– Асистира на здравния работник /мед. Сестра или рехабилитатор / при потребители в тежко здравословно състояние  ;

– Помага при преобличането на пациента;

– Оказване на помощ при хранене;

– Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);

– При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата

7.2.  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността:

– Да не са осъждани;

– Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

– Образователна степен – средно;

–  Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;

– Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;

– Допълнителни квалификации са предимство. 

 • специфични изисквания:

–  Комуникативност и умения за работа в екип.

 ІІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

        2.1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за   участие в подбора са:

– писмено заявление за участие – Приложение 1;

– лична карта (за справка);

– автобиография;

–  служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

– служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи – редовно обучение);

–  документ за завършено образование;

– копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги;

– декларация за обработка на лични данни (по образец);

– други документи.

                   2.2. Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в Общинска администрация, ет. 3 – Дирекция “Европейски програми и проекти“. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Своге, ул. Александър Стамболийски №7, ет. 3 – Дирекция “Европейски програми и проекти“, всеки работен ден от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.30 часа.

Удължен срок за подаване на документи – от 20.08.2019 г. до 05.09.2019 г. включително.

       2.3. Подборът протича в два етапа:

– проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;

–  интервю.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Своге www.svoge.bg, както и на информационното табло на общината, в тридневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто, който се публикува на сайта на Община Своге и на информационното табло на общината.

Заявленията са типови – вземат се и се подават  в сградата на Общинска администрация – Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ №7, ет. 3- Дирекция “Европейски програми и проекти“.

За допълнителна информация:

– тел. 0888 202 845  – Мирослав Цветков- ЦППУОДС

– тел. 0882 999 447 – Цветослава Петкова – Дирекция „Европейски програми и проекти”

Share