Одобрен Проект за изменение на действащия ПУП

Със Заповед № 1208 от 22.08.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 883/01.07.2019г., е одобренПроект за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ 0-35/1967г. ЗРП на с. Гара Бов, Община Своге – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПРЗза изместване на външна регулационна линия на УПИ XV-67 и XIV-67, кв.13, по имотна граница на имот пл. №67, за изключване на придадените към него 163 кв.м. от имот пл. № 74 и обособяването им в улично уширение на прилежащата улица с ОТ 101-100-99, с предвидено свободно застрояване, с ниска височина и устройствена зона за Жилищно строителство (Жм), с устройствени показатели: Плътност на застрояване, Пзастр≤60%, Интензивност на застрояване, Кинт ≤ 1,2  и Озеленена площ, Позел.≥ 40%, съгласно кафявите линии, надписи и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР, и червените ограничителни линии на свободно застрояване в двата УПИ, както и котировките от графичната част на Проекта за ИПЗ и данните за устройствените показатели в матрицата и таблицата от него.

PUP

Share