Oдобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, кв.184

Със Заповед № 1170 от 16.08.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 883/01.07.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен  устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, кв.184 – проект за изменение на Плана за регулация(ПР) за промяна на вътрешните регулационни линии на урегулиран  поземлен имот (УПИ) IV2185, като същите бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на имоти с пл. №№ 2185 и 528, а предвидените придаваеми се части от имот пл. № 528 към УПИ IV2185, с площ 37 кв.м, се отредят в „Озеленителен терен“, съгласно графичната част от проекта–ПР.

Свали прикачените файлове:

Share