Съобщение

ОБЩИНА СВОГЕ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94-M-48

06.06. 2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на Н-ци Милен Рачев Костов: Радослав Миленов Костов, съсобственик на УПИ VII-368(попадащ в имот с идентификатор 29163.38.16) в кв.30 по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на село Желен, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план, който не е намерен на посочения адрес,  видно от отбелязване в разписка с дата на връщане 8.05.19г. и 3.06.19г.: „непотърсена“, че със заповед № 478 от 15.04.2019г. е одобрен Проект за Подробен  устройствен план (ПУП) – проект за План за застрояване (ПЗ) на имот с идентификатор 29163.38.11 в местността „Орешето“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Желен, община Своге, Софийска област за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

С Проектът за имота е предвидено свободно, ниско застрояване, устройствена зона за Жилищно строителство (Жм) със съответните устройствени показатели: Плътност на застрояване, Пзастр.≤ 60%, Интензивност на застрояване, Кинт ≤ 1,2 и Озеленена площ, Позел. ≥ 40%, съгласно графичната част от проекта.-ПЗ.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от  ЗУТ  заповедта може да се обжалва чрез Община–Своге пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на поставянето на определените места на настоящото съобщение.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

Кмет на Община Своге

 

 

Share