Съобщение от Местни данъци и такси

ОБЩИНА СВОГЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7
телефон 0726 / 85; е
– mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59 

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№01 /28.05.2019г. 

ДО:   ,, Бам  България ‘‘   ЕООД          

               (име/наименование на задължено лице)

 ЕГН/ЛНЧ/

ЕИК по Булстат:    175132248

Адрес за кореспондеция :  гр.София, район Лозенец, ул.,,Банат‘‘ № 3, ап.11А

Адрес по чл. 8 от Допк  :  гр.София, район Лозенец, ул.,,Банат‘‘ № 3, ап.11 А

 

Представлявано от: Стивън Томас Бентли                                 

                                 (трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 4603-1/07.01.2019г.

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР:

Дата на поставяне:28.05.2019г.

Дата на сваляне:

Share