Съобщение от Местни данъци и такси

ОБЩИНА СВОГЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7
телефон 0726 / 85; е
– mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59 

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№03/28.05.2019г. 

ДО:   ,, Рибкомерс ‘‘ ЕООД                

(име/наименование на задължено лице)

ЕГН/ЛНЧ/

ЕИК по Булстат:    175274169

Адрес за кореспондеция: гр гр.София 1000, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър,бл.71,вх.Е, ет.8.

 Адрес по чл. 8 от Допк : гр.София 1000, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър,бл.71,вх.Е, ет.8

Представлявано от: Кристиян Мирославов Златанов                                 

                                 (трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 0035-1/12.02.2019г.

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР:

Дата на поставяне:28.05.2019г.

 

Дата на сваляне:

Share