Съобщение от Местни данъци и такси

ОБЩИНА СВОГЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7
телефон 0726 / 85; е
– mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59 

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

  

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№04/28.05.2019г. 

ДО: Д ЕНД  Д  ЕООД                

(име/наименование на задължено лице) 

ЕГН/ЛНЧ/

ЕИК по Булстат:    175063342

Адрес за кореспондеция: гр.София 1000, район Средец, ул. Христо Белчев  №12

Адрес по чл. 8 от Допк : гр.София 1000, район Средец, ул. Христо Белчев  №12

Представлявано от: Десислава Тодорова Паунова-Такева

                                   (трите имена на представителя/пълномощника

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 4606-1/07.01.2019г.

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР:

 

Дата на поставяне:28.05.2019г.

Дата на сваляне:

Share