- Община Своге – официален сайт - http://new.svoge.bg -

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ НА

НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

Р Е Ш И:

  1. Общински съвет Своге отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 132 по протокол № 9 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 18.09.2008 г., изменена и допълнена, както следва: с решение № 121 по протокол № 11 от заседание на ОбС Своге, проведено на 14.09.2010 г.; с решение № № 52 по протокол № 2 от заседание на ОбС Своге, проведено на 17.02.2011 г.; с решение № 297 по протокол № 42 от заседание на ОбС Своге, проведено на 20.12.2013 г.; с решение № 63 по протокол № 5 от заседание на ОбС Своге, проведено 24.04.2015 г.; с решение № 53 по протокол № 6 от заседание на ОбС Своге, проведено на 29.01.2016 г.
  2. Общински съвет Своге приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСТИТЕЛ: /п/

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – изтегли [1]

 

М О Т И В И     

 КЪМ

ПРОЕКТА НА

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

 

  1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета с Решение № 132 от Протокол № 9 от заседание на ОбС Своге проведено на 18.09.2008г., последно изменена и допълнена с Решение № 53 от Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Своге, провело се на 29.01.2016 г. в сила от 22.02.2016 г.

Срещу Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Своге е образувано пред Административен съд – София област по протест на Софийската окръжна прокуратура адм. д. № 1092/2018 г. В протеста се развиват съображения за съществени нарушения на административнопроизводствените правила при приемане на оспорената наредба. Иска се отмяната й.

 Оспореният подзаконов нормативен акт е приет от Общински съвет Своге в съответствие с правомощията му по чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
В протеста на СОП са изложени твърдения, че в производството по приемане на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Своге, са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. А именно липсата на доказателства, че проектът за наредба, заедно с мотивите, съответно докладът, е бил публикува на интернет – страницата на Общината, като на заинтересуваните лица е предоставен най – малко 14 дневен срок за предложения и становища по проекта.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове – в приложимата редакция, обн., ДВ, бр. 46 от 2007г., преди приемане на нормативен акт, проектът за него, заедно с мотивите, съответно докладът, се публикува на интернет – страницата на съответната институция, като на заинтересуваните лица се предоставя най – малко 14 дневен срок за предложения и становища по проекта. Нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА има императивен характер, представлява гаранция за предоставяне възможност на заинтересуваните лица да участват с предложения и становища в процеса по издаване на нормативния акт, което от своя страна е необходимо за спазване повелителното правило на чл. 77 от АПК. Тоест неизпълнение на изискването по чл. 26, ал. 2 от ЗНА във всички случаи представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и има за своя последица незаконосъобразност на акта.

Във връзка с протеста на СОП Общината не можа да предостави разпечатка от сайта за качване на Наредбата от 2008 година. Такава не е възможно да бъде направена, тъй като сайта от 2008 година до сега е променян многократно, като всеки път са инсталирани нови скриптове без да е запазвана информацията. Също така към онзи момент сайтът функционално не е поддържал точен лог и статистика на това, кога дадено нещо е качено. За това са се налагали последващите обновления. Към настоящия момент в сайта всичко е организирано така, че да има лог и статистика на качване.

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

– регламентиране на отношенията между общината и гражданите, разписване на точни процедури по придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост. Постигане на абсолютна яснота и прозрачност при провеждане на публичните търгове и публично оповестените конкурси и обхващане на всички възможни случаи при провеждането им.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не изисква допълнителни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

– законосъобразност на прилаганите текстове от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

            Предлагания проект на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, и е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.

ВНОСИТЕЛ: /п/

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

 

[2]