Обявление

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ

ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и при спазване изискванията на чл. 26 от  Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

Р Е Ш И: 

Общински съвет Своге допълва Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, както следва:

І. В Раздел Раздел ІІ. „Видове преместваеми  обекти“, чл. 4, ал. 1, т. 3 се добавя нова буква е):

Чл. 4. (1) По своето предназначение и вид преместваемите обекти могат да бъдат:

1.Обслужващи търговията

а) Павилион

б) Кабина

в) Маса

г) Сергия

д) Количка

е) Временна базарна конструкция

ж) Слънцезащитно устройство (чадър, сенник, тента и др.)

  1. Обслужващи транспорта

а) Спирка – навес за обществен транспорт

б) Павилион за продажба на билети за обществен транспорт

в) Павилион за обслужване на обществен транспорт

г) Контейнерна бензиностанция (газостнация)

  1. Други обслужващи

а) Спортни, атракционни и детски съоръжения

б) Химическа тоалетна кабина

в) Телефонна кабина

г) Павилион или пропуск за охрана

д) Бариери, предпазни парапети и др.

е) спомагателни съоръжения, свързани с функционирането на имота“.

председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава

М О Т И В И     

 КЪМ

ПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ

НА

НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

 

  1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт:

Настоящите промени в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане са във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба.

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

– актуализиране на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

– законосъобразност на прилаганите текстове от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

            Предлаганото изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за устройство на територията, и е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.

Принтирай страницата Принтирай страницата

 

 

 

Share